Kantoorfilosofie

Transparant, eerlijk informeren vóóraf

Wij streven naar een transparante werkwijze. Dat betekent onder meer dat vóóraf uitdrukkelijk gewezen wordt op de nadelen van procederen. Procedures kennen in het algemeen de volgende nadelen: Veelal is het daarom beter te proberen het geschil te schikken al dan niet via mediation.
Als echter gekozen wordt voor het voeren van een procedure, dan doen wij ook onze uiterste best voor een maximaal resultaat. Procederen is immers een belangrijk deel van ons vak. Ervaring leert dat echter niet alle collega-advocaten van tevoren aan de cliënt een reëel beeld schetsen omtrent bovengenoemde nadelen van procederen. Wij menen dat reële beeld wel te schetsen en beogen vooraf, maar ook in het vervolgtraject, telkens zo transparant mogelijk te zijn.

Hoog niveau dienstverlening, netwerk topjuristen

Verder mikken wij op een zo hoog mogelijk niveau van juridische dienstverlening. In dat verband beschikt ons kantoor over een uitgebreid netwerk aan topjuristen. Dit blijkt reeds uit het feit dat onze vaste adviseur hoogleraar is.

Verder zijn wij zeker niet terughoudend met het doorverwijzen naar superspecialisten als dat nodig is. Ons credo daarbij is dat het geen zin heeft het wiel opnieuw uit te vinden, wanneer een ander dat al heeft gedaan.

Wat zijn de kosten?

Met betrekking tot de honorering van de werkzaamheden wensen wij maatwerk te leveren. Dat betekent dat in zaken met een financieel gering belang in beginsel een gematigd tarief wordt gehanteerd. Als het belang te gering is wordt geadviseerd niet te gaan procederen.

Verder worden afspraken over het honorarium in beginsel schriftelijk bevestigd. Als richtprijs moet u denken aan een uurtarief van € 230,-. Dat is dan nog te vermeerderen met de omzetbelasting.

Naar menu